E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Brede Discussie en Recente Enquêtes – Deze eerlijke bekommernissen moeten worden geëerbiedigd envragenom een objectief antwoord. Er zijn daaromtrent diverse invalshoeken en opinies, maar een in dit verband interessant standpunt is het meest recente studierapport van de Verenigde Naties uit mei 2018, in casu van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), evenzeer als een aantal recente publieke enquêtes in Nederland en België (cfr. infra). Het VN rapport beschrijft dringende maatregelen die nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan. Het concludeerde dat we meer moeten inzetten op kernenergie, willen we de klimaatdoelstellingen halen. Het beschrijft 4 mogelijke scenario’s die alle vier voorzien in een radicale afname van fossiele brandstoffen (steenkool, olie, en in mindere mate gas), maar vooral in een toename van hernieuwbare energie én kernenergie : “ Kernenergie is een koolstofarme energiebron, met een even lage CO 2 -uitstoot als zonne- en windenergie” . Ook de publieke opinie staat op dit ogenblik blijkbaar niet (meer) zo huiverig tegenover een nucleaire optie; en het doorbreken van dit taboe wordt ingegeven door diverse motivaties. Een interessant voorbeeld is een enquête uit november 2018 van de Nederlandse TV onder ruim 18,000 leden van het EenVandaag Opiniepanel: 54% is vóór het gebruik van kernenergie, 35% is tegen. Voorstanders geven aan dat het een schone energiebron is en zien daarvoor geen alternatief. "Al die molens en zonnepanelen kunnen nooit aan de vraag voldoen", aldus een ondervraagde. "En andere manieren van

54

Made with FlippingBook Learn more on our blog