E-book Kernenergie - Versie 1.01c

generaties op peil te houden, moet een regeling worden aangebracht; regelstaven uit materiaal dat sterk neutronen absorberend is (zgn. hoge werkzame doorsnede voor absorptie van neutronen) kunnen bij inschuiven in het reactorgeheel de overtollige neutronen opslorpen en kunnen bij neutronentekort weer worden uitgetrokken. Naast de reactor onderscheidt men in een kerncentrale nog verscheidene grote apparaten en machines, waarover verder wordt gehandeld. Vele andere apparaten, leidingen, meet- en controletoestellen worden ter vereenvoudiging niet vermeld. In Figuur 6-3 verder in dit hoofdstuk worden het principeschema en een doorsnede van een kerncentrale getoond voor het geval van een zgn. PWR of drukwater reactor. De warmte die door het koelmiddel naar de warmtewisselaar wordt gebracht, kan het water van een tweede koelkringloop (‘secundaire kring’) tot koken en zelfs tot oververhitting brengen. De aldus ontstane stoom kan dan een turbine aandrijven. Op dezelfde as van de turbine zit een alternator, die mee aan het draaien wordt gebracht en elektrische wisselstroom opwekt. De werking van de alternator is vergelijkbaar met die van een fietsdynamo, maar op extreem veel grotere schaal. Deze stroom wordt via hoogspanningslijnen, transformatieposten en laagspannings kabels tot bij de verbruiker gebracht. De turbine draait slechts goed wanneer de uitgeputte stoom wordt gecondenseerd (terug tot vloeibaar water gebracht) in een condensor, die zelf met rivierwater, zeewater of water uit een koeltoren wordt gekoeld. Door de condensatie van de stoom ontstaat een zeer lage druk, met als gevolg een aanzuigeffect op de stoom in de turbine. Het water op zeer lage druk, dat ontstaat uit de condensatie van de afgewerkte

108

Made with FlippingBook Learn more on our blog