E-book Kernenergie - Versie 1.01c

EEN ANDERE BOEMAN: PLUTONIUM

7.4.

In de opwerkingsinstallaties wordt naast het radioactief afval en het nog bruikbare uranium ook het in de reactor gevormde plutonium afgescheiden. Plutonium-239, dat uit het weinig splijtbare uranium-238 door absorptie van een neutron ontstaat via uranium-239 en neptunium-239, is een uitstekende splijtstof met een halveringstijd van 24.500 jaar. In elke reactor waarin uranium-238 zit, wordt dus plutonium geproduceerd. Het iseen goedesplijtstof, maar men moet ze met meer voorzorgen behandelen dan uranium. Een metaalblok plutonium kan weliswaar weinig kwaad, maar wanneer er stofdeeltjes van vrijkomen – plutonium is een α straler – zijn deze gevaarlijk voor zover men ze zou inademen of opeten, gezien de biologische halveringstijd 1 hier ongeveer 100 jaar bedraagt. Plutonium is bijgevolg gevaarlijker dan uranium, en het moet met de nodige voorzorgsmaatregelen worden behandeld, o.a. in zgn. hand schoenkasten (cfr. Sectie 8.3) of in hermetisch afgesloten ruimten, eventueel met afstandsbediende apparatuur (cfr. Figuur 7-14). Plutonium is ook een zeer goede splijtstof voor kweek reactoren, waarin meer nieuw plutonium kan worden gevormd dan er wordt verbruikt. Hét risico van plutonium is natuurlijk dat het een geschikte grondstof is voor nucleaire

1 Onder biologische halveringstijd verstaat men de tijdsspanne tijdens dewelke de helft van de oorspronkelijke ingenomen radioactieve stof uit het lichaam werd geëlimineerd

183

Made with FlippingBook Learn more on our blog